top of page

Algemene Leverings Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS VOORWAARDEN

LOGO COACH DOTS 11 JAN 2023.png

Algemene Voorwaarden dedoktercoach.nl september 2020

Artikel1. Definities en begrippen

1.1 Klant:

De persoon of personen ten behoeve van wie dedoktercoach.nl haar diensten verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn, maar dit hoeft niet zo te zijn.

1.2 Opdrachtgever: De persoon of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan de doktercoach.nl heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke afspraken met dedoktercoach.nl zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de overeengekomen prijs voor de dienstverlening van dedoktercoach.nl

1.3 Kamer van Koophandel Dedoktercoach.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80065783. Levert producten en diensten op het gebied van consultancy en coaching, testen en rapportages, social media en websites. Dedoktercoach is statutair gevestigd aan de van Breestraat 59, 1071ZG Amsterdam

1.4 Derden: In voorkomende gevallen kan Dedoktercoach.nl haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Dedoktercoach.nl kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.

1.5 Opdrachtsom: Het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel. 

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

2.1 Algemene Voorwaarden:

Deze zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, producten, tools, opleidingen, opdrachten en werkzaamheden, verricht door en overeenkomsten gesloten met Dedoktercoach.nl.

2.2 Als er een of meerdere van de Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te

komen, waarbij zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

2.3 Dedoktercoach.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

2.4 Afwijkende bedingen: Afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door dedoktercoach.nl schriftelijk zijn bevestigd.

2.5 Door met dedoktercoach.nl een overeenkomst aan te gaan neemt Opdrachtgever uitdrukkelijk afstand van (eventueel) door hem gehanteerde voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten uitsluitend deze voorwaarden van dedoktercoach.nl van toepassing zijn.

Artikel 3 aanbiedingen/offertes

3.1 Alle door Dedoktercoach.nl gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en binnen 5 werkdagen na ontvangst van bericht van aanvaarding herroepbaar door Dedoktercoach.nl. Indien geen geldigheidstermijn is aangegeven zijn offertes gedurende 30 dagen geldig.

3.2 Gedane aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij de (offerte-) aanvraag door een Opdrachtgever of derde verstrekte gegevens. Opdrachtgever staat ervoor in, dat hij alle relevante en essentiële informatie heeft verstrekt. Mocht na de

totstandkoming van een overeenkomst nieuwe relevante en/of essentiële informatie aan opdrachtgever ter kennis komen dan zal hij deze onverwijld aan Dedoktercoach.nl verstrekken.

3.3 Dedoktercoach.nl heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 4 Opdrachtverlening

4.1 Offertes van Dedoktercoach.nl zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante

informatie voor het maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Dedoktercoach.nl is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Dedoktercoach.nl zich het recht voor de met de opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom voor de door Dedoktercoach.nl te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

4.2 Een opdracht wordt verleend door het ondertekend retourneren van een overeenkomst die is uitgebracht door Dedoktercoach.nl, dan wel door het schriftelijk en/of per e-mail akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte.

4.3 Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Dedoktercoach.nl komen slechts tot stand indien de aanmelding door Dedoktercoach.nl aan Opdrachtgever schriftelijk of digitaal wordt bevestigd.

4.4 Afspraken met, of toezeggingen van medewerkers, vertegenwoordigers en/of hulppersonen van Dedoktercoach.nl die afwijken van standaardbepalingen verbinden Dedoktercoach.nl slechts indien en voor zover deze schriftelijk door

Dedoktercoach.nl zijn bekrachtigd. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de opdrachtbevestiging.

Artikel 5 Tussentijdse wijziging in de opdracht

5.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de Opdrachtgever, zal Dedoktercoach.nl de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren, Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

Artikel 6 Inspanningsverplichting

6.1 Dedoktercoach.nl zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat dedoktercoach.nl niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

Artikel 7 Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

7.1 Alle aanbiedingen van dedoktercoach.nl hebben een geldigheidtermijn van 30 dagen vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Dedoktercoach.nl is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze

niet binnen 30 dagen vanaf dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt dedoktercoach.nl zich het recht voor de aanbieding te herroepen binnen

vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk en/of digitaal geschieden.

Artikel 8 Verplichtingen opdrachtgever

8.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het aantal in de opdracht overeengekomen deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met dedoktercoach.nl overeengekomen dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte en of opdrachtbevestiging aan Dedoktercoach.nl verschuldigd.

8.2 Indien een deelnemer/cliënt door een onvoorziene omstandigheid niet kan deelnemen kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, als overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan de

opdrachtgever de volledige opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

8.3 Het betrekken van of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van dedoktercoach.nl.

Artikel 9 Tarieven, kosten en prijzen

9.1 In de offerte van dedoktercoach.nl staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door dedoktercoach.nl voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

9.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief btw, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend verzend- en

administratie en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

Artikel 10 Facturering en betalingsvoorwaarden

10.1 Het honorarium van Dedoktercoach.nl en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste kosten, worden door dedoktercoach.nl steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van de doktercoach.nl kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.

10.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders staat vermeld in de offerte of op de factuur. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de

bankrekening van Dedoktercoach.nl.

10.3 Dedoktercoach.nl is niet verplicht de opdrachtgever opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden.

10.4 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is hij aan Dedoktercoach.nl over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige in gebreke stelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht bovendien eenzijdig door de doktercoach.nl worden opgeschort, dit zonder Dedoktercoach.nl dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is dedoktercoach.nl in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

10.5 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Dedoktercoach.nl of schiet de opdrachtgever op een andere manier te kort binnen het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Dedoktercoach.nl te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de Opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.

10.6 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling voor de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien Opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot betaling van de deelfactuur, dan is Dedoktercoach.nl gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.

10.7 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Dedoktercoach.nl plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Dedoktercoach.nl gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te

vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

Artikel 11 Annuleringsvoorwaarden

11.1 Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht, mits schriftelijk en tijdig, de overeenkomst te annuleren. Een annulering is tijdig indien zij binnen 7 dagen na datum van inschrijving Dedokercoach.nl heeft bereikt (bedenktijd).

11.2 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Dedoktercoach.nl toe te rekenen zijn, door Opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden voor het percentage van de

opdrachtsom dat betaald dient te worden, zoals vermeldt onder artikel 12, 13 en 14.

 

Artikel 12 Duur en afsluiting van de opdracht

12.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

12.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals coachinguren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

Artikel 13 Tussentijdse beëindiging van de opdracht

13.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien een van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaats hebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele

opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

13.2 Indien door de Opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid van de Opdrachtnemer, heeft Dedoktercoach.nl desalniettemin recht op betaling van de volledige overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.

13.3 Dedoktercoach mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als er sprake is van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van

de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Dedoktercoach.nl houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

Artikel 14 Ontbinding

14.1 Onverminderd de aan dedoktercoach.nl verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan dedoktercoach.nl een overeenkomst, zonder dat een rechtelijke tussenkomst en/of enige ingebrekestelling zal zijn

vereist, als ontbonden beschouwen indien de opdrachtgever met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen in verzuim is geraakt, de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of diens faillissement wordt aangevraagd of in

het geval dat de opdrachtgever zijn onderneming heeft geliquideerd.

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 

15.1 Dedoktercoach.nl is nimmer aansprakelijk voor enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of cliënt is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Dedoktercoach.nl geleverde zaken

en/of diensten.

15.2 Daarnaast is Dedoktercoach.nl nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Dedoktercoach.nl rust slechts een inspanningsverplichting. Dedoktercoach.nl zal er alles aan doen om de best mogelijke diensten te verlenen.

Artikel 16 Intellectueel eigendom/auteursrecht

16.1 Technieken, afbeeldingen en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Dedoktercoach.nl voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Dedoktercoach.nl. Datzelfde geldt voor de door

dedoktercoach.nl uit te brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na

vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Dedoktercoach.nl. Op alle door dedoktercoach ontwikkelde documenten rust van rechtswege het auteursrecht. Zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van dedoktercoach.nl is

deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uitreksels van het verstrekte materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

Artikel 17 Geheimhouding

17.1 Dedoktercoach.nl is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar opdrachtgever is bekend geworden. Dedoktercoach.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever

uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden

verstrekt.

Artikel 18 Klachten en geschillen

18.1 Opdrachtgever kan een klacht indienen tegen de coach of een met de coaching samenhangende administratieve procedure. Opdrachtgever dient een klacht schriftelijk binnen 14 dagen na aanvang van de opdracht of per e-mail

kenbaar te maken, doch uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van het coachingtraject. Dedoktercoach.nl zal de ontvangst van de klacht bevestigen. Dedoktercoach.nl zal naar eigen inzicht en met de nodige zorgvuldigheid trachten de klacht in goed overleg met de opdrachtgever op te lossen. Dedoktercoach.nl kan, indien zij de klacht gegrond acht, besluiten tot wijziging van de procedure en/of de wijziging of annulering van de inschrijving of tot restitutie van betaling zonder dat zij daartoe rechtens op enige wijze kan worden gehouden.

18.2 Dedoktercoach.nl behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die door hun gedrag of anderszins het normale beloop van de workshop verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.

Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de dienst aan Dedoktercoach.nl.

18.3 Voor alle zaken/bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.

18.4 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlands rechter uitspraak.

bottom of page