top of page
LOGO COACH DOTS 11 JAN 2023.png

Privacyverklaring 

PRIVACY POLICY

Privacyverklaring De Dokter Coach september 2020

Privacyverklaring dedoktercoach.nl september 2020:

Ik draag zorg voor jou als website bezoeker en/of klant en doe mijn best alleen die mensen te mailen die daar expliciet om hebben gevraagd. 

Dedoktercoach.nl respecteert je privacy en behandelt persoonlijke informatie die je verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig. Door je persoonsgegevens op te geven op de website ga je er mee akkoord dat ik je gegevens gebruik overeenkomstig dit Privacy- en Cookie Statement.

Dedoktercoach.nl, gevestigd aan de van Breestraat 59, 1071ZG Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Nancy van Ooteghem is de functionaris gegevensbescherming van dedoktercoach.nl. Zij is te bereiken via info@dedoktercoach.nl.

Cookies of vergelijkbare technieken die gebruikt worden:

Dedoktercoach gebruikt cookies. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website ben je geïnformeerd over deze cookie en is je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Zie voor een toelichting; https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Dedoktercoach.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Je geeft persoonsgegevens door wanneer je; Je aanmeldt voor de nieuwsbrief, je informatie aanvraagt en de burn-out test invult.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden zijn:

 • Voor- en achternaam.

 • Geslacht.

 • E-mail adres.

 • IP adres.

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch gegevens die je verstrekt bij het maken van testen.

 • Samenvattingen en rapportages die naar jou worden opgestuurd voortvloeiende uit gesprekken met jou.

 • Gegevens over jouw activiteiten op deze website.

 • Bankrekeningnummer.

 • Bestellingen en betaalgegevens.

 • Aankoopgeschiedenis.

 • Registratie voor evenementen en trainingen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die verwerkt worden:

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Ouders wordt daarom aangeraden betrokken te

zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzameld zijn over een minderjarige, neem dan contact op via info@dedoktercoach.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag worden persoonsgegevens verwerkt?

 • Het afhandelen van jouw betaling.

 • Je kunnen bellen of e-mailen om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

 • Je eventuele samenvattingen en rapportages toe te kunnen sturen.

 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang worden je persoonsgegevens bewaard?

 • Gegevens voor facturatie; wettelijke bewaartermijn van 7 jaar voor de belasting.

 • Persoonlijke gegevens; zolang je nog gezien wordt als potentiële klant of tot je zelf verzoekt de gegevens te verwijderen.

 • Reacties/referenties op de website; zolang deze relevant zijn of ingezet kunnen worden om nieuwe klanten te werven.

 • Rapportgegevens; zolang als hiermee het systeem en de rapportages verbeterd kunnen worden. Deze gegevens worden nooit gedeeld met derden.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Dedoktercoach.nl verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou en met jouw nadrukkelijke toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Boekhouder/accountant; Stolwijk.

Gegevensopslag: (diensten van derden)

In het algemeen zullen externe partijen alleen noodzakelijk data verzamelen die hen in staat stellen de diensten aan mij te verlenen zoals overeengekomen. Echter sommige van deze externe dienstverleners, zoals verwerkers van online betalingen, hebben hun eigen privacybeleid met betrekking tot de informatie die zij nodig hebben om jouw transactie mogelijk te maken. Voor deze aanbieders raden wij je aan om hun privacybeleid te lezen.

Zodra je deze website verlaat of wordt doorgestuurd naar een website van derden, val je niet langer onder dit

privacybeleid of gebruiksvoorwaarden van deze website. Dit kan gebeuren als je klikt op een bepaalde link in deze website,waardoor je op een externe website terecht komt. Ik ben in dat geval niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites en raad je in dat geval, indien gewenst, aan om hun privacybeleid te lezen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door dedoktercoach.nl en heb je het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar jou, of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensovervraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens`sturen naar: info@dedoktercoach.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, wordt je gevraagd een kopie van je identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek.

Dedoktercoach.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link; https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen. Bekijk dit dus regelmatig indien je hier waarde aan hecht. Wijzigingen en verduidelijkingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na plaatsing van een vernieuwde versie van het privacybeleid op deze website. Deze privacyverklaring is voor het eerst gepubliceerd in sep 2020.

Vragen? Neem contact met mij op!

Dedoktercoach.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn voor misbruik, of als je andere vragen hebt, neem dan contact op met

info@dedoktercoach.nl.

bottom of page